در حال بارگذاری ...

معرفی ریاست دانشکده

دکتر محمدعلی اعظمی موالو

 

پست الکترونیک:

تلفن تماس: 77-04137406976

 

 

 

رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

مدرک تحصیلی : دکتری

عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

 

شرح وظایف:

 • تهیه و تنظیم برنامه های اموزشی و تحقیقاتی رشته های مربوط در مقاطع مختلف تحصیلی با هماهنگی معاونت های ذیربط حوزه ستاد دانشگاه و معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی مرکز.
 • آموزش نظری و عملی دانشجویان رشته های مربوط مطابق با سرفصل های دروس و با توجه به ضوابط و سیاستهای کلی آموزشی ابلاغی از ناحیه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و دانشگاه .
 • نظارت مستقیم بر حسن انجام وظایف واحدهای تابعه و مدیران گروههای آموزشی ذیربط.
 • تهیه و تنظیم جدول برنامه درسی اعضاء گروههای آموزشی با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه و معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی مرکز.
 • رسیدگی به مشکلات درسی و آموزشی دانشجویان و ارائه راهنمائی های لازم.
 • بررسی و پیش بینی نیازهای پرسنلی ، تجهیزاتی و وسایل و لوازم و پیگیری در خصوص تامین نیازهای مرکز با همکاری معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه.
 • شرکت در شوراهای آموزشی،پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مرکز و دانشگاه.
 • تنظیم برنامه کاری کارکنان مرکز.
 • نظارت بر حسن اجرای امور توسط کارکنان و ارزیابی مستمر کارکنان .
 • ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به سازمانها.
 • تهیه گزارشات و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز .
 • تشکیل و نگهداری پرونده های پرسنلی و تحصیلی دانشجویان .
 • ایجاد نظم و انظباط کاری .
 • ابلاغ کلیه مصوبات مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروههای آموزشی.
 • نظارت بر انجام کلیه امور حقوقی قراردادها و پاسخگویی به شکایات.
 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی مرکز.
 • پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به واحدهای ذیربط دانشگاه.
 • ارزیابی سالانه مرکز و گزارش آن به رئیس دانشگاه.
 • بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش عملکرد واحدهای تابعه مرکز.
 • تجزیه و تحلیل فرآیند انجام کار و مشخص کردن نقاط بحرانی و ارائه راه حل های مناسب.
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراها، مقررات، آئین نامه ها ، دستورالعملها در کلیه زمینه های فعالیت مرکز.

نظرات کاربران